فیلم های آموزش ریاضی

دنباله های هندسی ۱ :

 

 


دنباله های هندسی ۲ :

 

 


تکمیل فصل اول :

 

 


توان و ریشه :

 

 


توان گویا :

 

 


حل تمرین توان گویا :

فیلم های آموزش ریاضی بیشتر بخوانید »